Category: Команда


MIBLART | Book Cover Design
Vlad Chernykhivskii

Vlad Chernykhivskii Photographer

read more
MIBLART | Book Cover Design
Maryna Nesterchuk

Maryna Nesterchuk Graphic Designer

read more
MIBLART | Book Cover Design
Natalie Chernykhivska

Nata Chernykhivska Illustrator

read more
MIBLART | Book Cover Design
Oleg Adamyk

Oleg Adamyk Graphic Designer

read more
MIBLART | Book Cover Design
Olivia Postoronko

Olivia Postoronko Illustrator

read more
MIBLART | Book Cover Design
Volodymyr Volianiuk

Volodymyr Volianiuk Senior Graphic Designer

read more
MIBLART | Book Cover Design
Kristina Pankiv

Kristina Pankiv Graphic Designer

read more
MIBLART | Book Cover Design
Anastasia Kryva

Anastasia Kryva Graphic Designer

read more
MIBLART | Book Cover Design
Ihor Tureha

Ihor Tureha CEO, co-founder

read more
MIBLART | Book Cover Design
Tetiana Zorenna

Tetiana Zorenna Sales Manager

read more